U Info & U Delivery บริการแมสเซ็นเจอร์ พนักงานรับส่งเอกสาร พัสดุ โปรดไว้ใจเรา

นโยบายมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและการปฏิบัติงานภายใต้ภาวะวิกฤต


    

นโยบายมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและการปฏิบัติงานภายใต้ภาวะวิกฤต ปี 2559
บริษัทยูอินโฟ จำกัด และบริษัท ยูดิลิเวอรี่ จำกัด ในหัวข้อการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ 

  

การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ย่อมทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมากเป็นวงกว้างและมีผลกระทบในหลายๆด้าน อาทิ เช่น อาคารสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพพจน์ขององค์กร อาจจะถึงขั้นส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงักได้ ดังนั้นเรื่องการฝึกอบรมระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเนื่องจากนายจ้างและลูกจ้างบางส่วน ยังขาด ทักษะ ความรู้ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในส่วนของการรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น ทางบริษัท ยูอินโฟ จำกัด จึงจัดการฝึกอบรมขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ในหัวข้อการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟประจำปี โดยมีการจัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยการรณรงค์และการฝึกอบรมหัวข้อการฝึกซ้อมดับเพลิง ตามกฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 27 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ เข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้1.ภาคทฤษฎี การอบรมภาคทฤษฎีภายในห้องเรียนใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ด้วยอุปกรณ์จำลองและสาธิตต่าง ๆเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยเทคนิคการฝึกอบรมที่หลากหลาย รวมทั้งการใช้อุปกรณ์จำลองและการสาธิต เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานเพื่อที่จะสามารถ นำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ โดยมีหัวข้อย่อยดังนี

-แผนการดับเพลิงและวิธีดับเพลิง

-แผนการอพยพหนีไฟและวิธีอพยพหนีไฟ

-การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย2.ภาคปฏิบัติ

การอบรมภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะได้ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และฝึกปฏิบัติการดับไฟ ด้วยถังดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม กับ สถานการณ์ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมครูฝึกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยมีหัวข้อย่อยในการฝึกดังนี

 - การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง 

 - การฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของสถานประกอบการ

 - การฝึกการค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 


ย้อนกลับ